👋
Sveiks, vieglais uzņēmējs!
Reģistrēties
Paziņojums par sīkdatnēm
Pieņemot visas sīkdatnes, jūs nodrošināsiet vislabāko iespējamo lietošanas pieredzi. Uzziniet vairāk par sīkfailiem un to, kā tos izmantot, vai mainiet sīkfailu iestatījumus.

Noteikumiem

Pirms pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus

Pēdējoreiz atjaunināts: 2022. gada 27. septembrī

 1. Vispārīgi

Šajā dokumentā ir: Truster Rēķinu izrakstīšanas pakalpojuma lietošanas noteikumi un nosacījumi Oy un tā meitas uzņēmumu vieglajiem uzņēmējiem (turpmāk tekstā "Pakalpojumu sniedzējs") (turpmāk tekstā "Rēķinu piesūtīšanas pakalpojums") un citiem Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniedzējiem (visi šie pakalpojumi kopā, turpmāk tekstā "Pakalpojums") (turpmāk tekstā "Lietošanas noteikumi"). Šie Lietošanas noteikumi nosaka līgumattiecību saturu starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju (turpmāk tekstā "Pakalpojuma lietotājs"), kā arī tiesības un pienākumus starp pusēm.

 1. Līgumattiecību nodibināšana, atsevišķu pakalpojumu izmaiņas un lietošanas noteikumi

Starp pusēm tiek noslēgts līgums, kad Pakalpojuma lietotājs reģistrējas kā Pakalpojuma lietotājs un piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem. Reģistrējoties, Pakalpojuma lietotājs piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot, kad tiek izmantots Pakalpojums.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma bloķēt, ierobežot un mainīt Pakalpojuma lietotājam sniegto Pakalpojumu. 

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības mainīt Pakalpojuma funkcijas vai Lietošanas noteikumus, lai ievērotu tajā laikā spēkā esošo praksi vai oficiālos noteikumus. Izmaiņas Noteikumos stāsies spēkā, kad Pakalpojuma lietotājs par tām būs informēts. Pakalpojuma lietotājs piekrīt mainītajiem lietošanas noteikumiem, turpinot izmantot pakalpojumu. 

Pakalpojums var ietvert atsevišķus pakalpojumus ar saviem konkrētākiem lietošanas noteikumiem. Atsevišķā pakalpojuma lietošanas noteikumi galvenokārt ir spēkā, un šie Lietošanas noteikumi paplašina atsevišķa pakalpojuma lietošanas noteikumus, lai konflikta gadījumā prioritāte būtu atsevišķa pakalpojuma lietošanas noteikumiem. Izmantojot atsevišķu pakalpojumu, pakalpojuma lietotājs piekrīt atsevišķa pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

 1. Līgumattiecības

Līgumattiecības starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju ietver rēķinu izrakstīšanu par Pakalpojuma Lietotāja darbu, algas izmaksu un citus atsevišķi definētus pakalpojumus. Pakalpojuma lietotājs nestrādā pie Pakalpojuma sniedzēja. Līgumattiecības starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju nav darba attiecības saskaņā ar Darba līgumu likuma (2001:55) 1. pantu vai ar ienākumiem saistīto pensiju tiesību aktiem, un starp pusēm netiek radītas darba līguma attiecības. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par to, lai darbā tiktu ievēroti piemērojamie darba drošības noteikumi, darba laika noteikumi un citi piemērojamie normatīvie akti.

Pakalpojuma lietotājs vienojas par cesijas līgumu ar savu klientu. Pakalpojumu sniedzējs nav cesijas līguma puse un neuzņemas nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz darba izpildi vai kļūdām. Pakalpojuma izmantotāja pienākums ir nodrošināt, lai paveiktais darbs atbilstu tajā laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Par kopējo atlīdzību par darbu vienmēr vienojas, un tai jābūt pieņemamā vispārējā līmenī, kas citādi tiktu maksāts par darbu. Pakalpojuma lietotājam pirms rēķina nosūtīšanas ir jānodrošina sava darba likumība un pareizība.

 1. Pakalpojuma izmantošana

Pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma lietotājam (fiziskai personai) nodrošina platformu, kurā ir iespējams izrakstīt rēķinu par paveikto darbu un izņemt algu no apmaksātā un/vai apstiprinātā rēķina.

Pakalpojumi ietver, piemēram,

 • Pieteikums pakalpojuma izmantošanai
 • Funkcijas un pakalpojumi vieglajiem uzņēmējiem lietojumprogrammā jebkurā laikā
 • Atbalsts un instrukcijas pakalpojuma izmantošanai
 • Izveidojiet un nosūtiet rēķinus
 • Maksājumu uzraudzība un iekasēšana
 • Algas izmaksa ar rēķinu
 • Algu atskaites un kārtējās nodevas un nodokļi Somijā.
 • Ceļa un izdevumu atlīdzināšana saskaņā ar nodokļu administrācijas spēkā esošajām pamatnostādnēm un praksi
 • Uzreiz pēc rēķina apmaksas
 • Aresti saskaņā ar Tiesībaizsardzības iestādes noteikumiem
 • YEL apdrošināšanas nodrošināšana un YEL iemaksu ieturējums un maksājums saistībā ar darba samaksas izmaksu

 1. Darījumu maksas

Pakalpojuma maksa var sastāvēt no fiksētas mēneša abonēšanas cenas un/vai maksas, kas tiek iekasēta par rēķina apmaksu bez PVN saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja cenrādi.

Visas maksas ir norādītas pakalpojuma cenrādī. Abonējot ikmēneša maksu vai nosūtot rēķinu, Pakalpojuma lietotājs pieņem maksājumu saskaņā ar cenrādi. 

 1. Apdrošināšana

Pakalpojuma sniedzējs ir apdrošinājis Pakalpojuma Lietotāju ar nelaimes gadījumu un atbildības apdrošināšanu, ja vien nav panākta cita vienošanās. Apdrošināšanas polises ir derīgas saskaņā ar jūsu noteikumiem un nosacījumiem. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par pārsniegumu.

 1. Atsevišķi papildu pakalpojumi

Saistībā ar savu pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt atsevišķus papildu pakalpojumus, piemēram, YEL apdrošināšanu, maksājumu karti, zibmaksājumu, zibmaksājumu un citu apdrošināšanu. Pakalpojuma lietotājs var izvēlēties savus papildu pakalpojumus, un viņam ir iespēja pieņemt vai nepieņemt papildu pakalpojumus.

 1. Rēķini un sliktie parādi

Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pakalpojuma lietotāja izrakstītos rēķinus. Saistībā ar rēķina nosūtīšanu Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības noraidīt rēķinu vai mainīt rēķina informāciju un summas, lai tās atbilstu, piemēram, par darbu samaksātajam PVN.

Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par rēķina kredīta zaudējumiem, bet piedāvā ar rēķina iekasēšanu saistītus pakalpojumus bezstrīdus kārtībā. 

 1. Pakalpojumu pieejamība

Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumu lietošanai un uztur Pakalpojumu pēc iespējas rūpīgāk. Pakalpojuma lietotājam nav tiesību uz tiešām vai netiešām izmaksām, kas var rasties pakalpojuma pārtraukšanas vai izbeigšanas rezultātā.

Pakalpojuma lietotājam ir pienākums nekavējoties norādīt Pakalpojumu sniedzējam uz jebkādām kļūdām vai pārtraukumiem Pakalpojuma darbībā.

  

 1. Intelektuālais īpašums

Pakalpojuma lietotājam nevienā brīdī nav tiesību izmantot Pakalpojuma sniedzēja vārdu, logotipu vai krāsas savā darbā vai mārketingā, ja vien nav panākta cita vienošanās. Pakalpojuma lietotājs var norādīt, ka viņš izmanto Pakalpojuma sniedzēju, lai izrakstītu rēķinus par savu darbu.

Pakalpojuma sniedzējam nav tiesību uz Pakalpojuma Lietotāja intelektuālā īpašuma tiesībām, un Pakalpojuma sniedzējs tās nevar izmantot tikai Pakalpojuma īstenošanai.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības izmantot Pakalpojuma Lietotāja vārdu un produktus mārketingā, ja vien tas nav īpaši rakstiski aizliegts. 

 1. Konfidencialitāte, personas dati, informācijas precizitāte un informācijas izmantošana

Pakalpojuma sniedzējs apņemas izmantot konfidenciālu informāciju tikai pakalpojuma sniegšanai un oficiālo noteikumu izpildei. Pienākums paliek spēkā pat līguma beigās.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības apstrādāt saņemtos personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tā privātuma politiku. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārbaudīt savu datu precizitāti un rediģēt un dzēst nepareizus datus. Datus var izmantot profilēšanai un papildu pakalpojumu sniegšanai. 

Personas dati veido savu reģistru, un Pakalpojumu sniedzējs darbojas kā reģistra administrators.

 1. Zaudējumu atlīdzība un tiesības uz ieskaitu

Ja Pakalpojuma lietotājs pakalpojuma sniedzējam rada izmaksas, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības iekasēt vai kompensēt tiešās izmaksas, kas radušās pilnā apmērā no Pakalpojuma lietotāja.  

Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par sistēmas kļūdām vai trūkstošiem datiem. Pakalpojumu sniedzēja iespējamā atbildība par zaudējumiem veidojas saskaņā ar tiesību aktiem, un netiešās izmaksas netiek atlīdzinātas.

 1. Strīdu izšķiršana un piemērojamie tiesību akti

Visus strīdus, kas saistīti ar šo līgumu vai pakalpojumu un ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, izšķir Helsinku apgabaltiesā. Šo Līgumu un Pakalpojumu regulē Somijas tiesību akti.

 1. Noteikumu valoda

Noteikumu piemērojamā valoda ir somu valoda. Noteikumu tulkojumi tiek nodrošināti klientu apkalpošanas nolūkos.

Aprēķiniet vieglā uzņēmēja algas ar algu kalkulatoru

Mēs maksāsim jūsu algu pēc jūsu klienta maksājuma ierašanās vai jūsu izvēlētajā algas dienā. Jūs varat arī izvēlēties tūlītējo apmaksu, un tādā gadījumā jūs saņemsiet algu savā kontā tajā pašā dienā, negaidot rēķina apmaksas termiņu. Algu var atstāt arī vēlāk palielināt. Truster Plānā 49 €/mēnesī jūs nemaksājat atsevišķu pakalpojuma maksu par rēķina summu. Mūsu vieglā uzņēmēja algu kalkulators jums pateiks jūsu algu Truster Light dievkalpojums.

Rēķina summa

2 750 €

Nodokļa likme

32 %

Ātrāka iemaksāt kontā

Kontā iemaksājamā summa

€1 987,50

Pakalpojuma maksa, kas jāatskaita no rēķina summas, ir atkarīga no plāna. Truster Light iepakojumā tas ir 3,99%. Summu ietekmē nelaimes gadījumu apdrošināšanas iemaksas un ceļa izdevumi. Tūlītējās apmaksas piemaksa ir +5%. Truster un Truster Pro paketēs nav pakalpojuma maksas vai atsevišķas nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas. Algu kalkulatoru skaits Truster Light saskaņā ar iepakojumu. Apskatiet arī citus mūsu skaitītājus.

Paldies! Jūsu iesniegums ir saņemts!
Ups! Iesniedzot veidlapu, kaut kas nogāja greizi.